Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van carnavalsvereniging “De Dubbelkiekers”  te Harbrinkhoek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 08118447.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft, geheel conform de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretariaat@dedubbelkiekers.nl

Persoonsgegevens

De vereniging verzamelt NAW-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, (mobiele) telefoonnummers en mailadressen en eventueel geboortedatum. Deze NAW-gegevens worden verzameld ten behoeve van de ledenadministratie en om contact te kunnen onderhouden met personen over deelname aan of bijwonen van geplande activiteiten, en andere belangrijke mededelingen. Uiteraard wordt er vertrouwelijk met deze gegevens omgegaan en zullen wij deze na het beëindigen van het lidmaatschap of relatie niet langer bewaren dan wettelijk noodzakelijk is. U heeft het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen of (indien wettelijk toegestaan) te wissen. U kunt met betrekking tot deze persoonsgegevens contact opnemen met onze secretaris.

Beveiliging persoonsgegevens

De Dubbelkiekers treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Foto’s en film

Ook beeldmateriaal valt onder de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Tijdens evenementen van CV de Dubbelkiekers,  worden foto’s en filmbeelden gemaakt. Foto’s door onze eigen fotograaf en film door onze eigen cameraman. Deelnemers en bezoekers aan activiteiten van carnavalsvereniging De Dubbelkiekers geven toestemming (middels het akkoord op het lidmaatschapsformulier) het door of namens de vereniging gemaakte beeldmateriaal te publiceren op internet (website, Youtube dan wel social media kanalen van carnavalsvereniging De Dubbelkiekers of in publicaties uitgegeven door de vereniging waaronder, maar niet beperkt tot flyers ter promotie van onze activiteiten. Het beeldmateriaal zal niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Wij plaatsen geen foto’s waardoor u schade zult ondervinden. Voordat deze op internet geplaatst worden zijn deze zorgvuldig gescreend.

Minderjarigen

CV De Dubbelkiekers heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e mailadres : secretariaat@dedubbelkiekers.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na het beëindigen van het lidmaatschap  bewaard. Deze gegevens worden dan uitsluitend nog gebruikt om oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een activiteit of een reünie. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn.
U hebt het recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat de relatie met de vereniging is beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via ons contactformulier op de website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy. CV de Dubbelkiekers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Delen met anderen 

CV de Dubbelkiekers verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookieverklaring

Wij bewaren slechts technische en functionele cookies.

Wijziging van het privacy beleid

CV de Dubbelkiekers past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.